Reviews
Article Link
William J. Entwistle Assaig d' Història de les Idees Físiques i Matemàtiques a la Catalunya Medieval. Vol. I (Estudis Universitaris Catalans. Sèrie Monogràfica I), by J. Millàs Vallicrosa 2.2 (1933), 155-157