JSTOR Ref
H. Peter Clive Le Livre du roy Rambaux de Frise, Estrikken, Rige lytse Teksten en Stúdzjes op it gebiet fan de Fryske Füology, formannichfâldige op it Fryst Ynstitút oan de R.U. to Grins, XXXV, by Barbara Nelson Sargent 34.1 (1965), 63-65 DOI:10.2307/43627151
JSTOR