Reviews
Article Link
JOHN TOOK Zygmunt G. Barański, Dante e i segni: saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri 71.2 (2002), 358-359